ขอใบเสนอราคา

 • ECR8000

  ECR8000

 • ICB Group

  ICB Group

 • ICB2

  ICB2

 • SVR1200

  SVR1200

 • TMR N2

  TMR N2

        ในสิบปีที่ผ่านมา ได้มีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งการออกแบบของเครื่องกังหันก๊าซให้มี
    ประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงและมีต้นทุนของเครื่องจักรในราคาที่ต่ำลง รวมถึงเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นก็ได้มี
    วิวัฒนาการเพิ่มความซับซ้อนของกระบวนการผลิตจากเดิมน้ำมันหล่อลื่นมีส่วนผสมของสาร Aromatic สูง (กรุ๊ป 1) ให้
    เป็น (กรุ๊ป 2) ซึ่งมีประสิทธิภาพการหล่อลื่นใกล้เคียงน้ำมันสังเคราะห์  แต่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าน้ำมันหล่อลื่นแบบเก่า
    คือ กรุ๊ป 1 ไม่มาก  แต่เพิ่มมูลค่าและคุณประโยชน์ของผลิตภัณท์ได้มาก

        วิวัฒนาการในสองปัจจัยนี้ทำให้อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพบกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเกินเครื่องซึ่งในอดีตไม่เคย
    พบมาก่อนนั่นก็คือปัญหาวานิชในน้ำมัน วานิชนั้นเกิดจากการที่น้ำมันหล่อลื่นในระหว่างใช้งานเกิดการ Oxidation หรือ
    การเสื่อมสภาพในการใช้งาน ในภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและมีแรงกระทำของเครื่องจักรต่อน้ำมันมากๆ  การ Oxidation
    นั้นเริ่มต้นจะละลายเข้าไปในน้ำมันหล่อลื่นซึ่งน้ำมันที่ยังมีคุณสมบัติใหม่มีสารปรุงแต่ง additive ในปริมาณที่ยังสูงอยู่ก็
    จะสามารถจัดการ การ Oxidation เหล่านี้ได้โดยทำให้สิ่งปนเปื้อนเหล่านี้สามารถละลายอยู่ในตัวเนื้อของน้ำมัน  เมื่อ
  การใช้งานผ่านไปปริมาณการสะสมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจนถึงจุดอิ่มตัวที่น้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถรองรับเอาไว้ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ Oxidation ที่ละลายอยู่ในน้ำมันก็เริ่มจะไปเกาะติดกับตัวอุปกรณ์ภายในเครื่องจักร   มักพบได้ภายในถังน้ำมัน ระบบท่อ  ตัววาล์วควบคุมที่ความละเอียดสูงหรือแม้หน้าสัมผัสของ Journal Bearing ,  Gearbox  วานิชทำให้เกิดปัญหาในการเกินเครื่องก็คืออาจจะไม่สามารถควบคุมเครื่องจักรได้หรือเดินเครื่อจักรในภาวะที่มีความผิดปกติก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีความเสียหายรุนแรงในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

  บริษัท EPT Canada มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย  เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและมีห้องแลปในการวิจัย ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อการต้องการในอุตสาหกรรมทั่วโลกโดยเทคโนโลยีของทาง EPT นั้นเรียกว่า SVR® Lubricant Conditioning System ซึ่งสามารถจัดการกับสาร Oxidation จากน้ำมันหล่อลื่นที่ละลายอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นรวมทั้งที่อยู่ในรูปของ Insoluble  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อใช้งานต่อเนื่อง ท่านก็จะความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรที่สูง  มีระบบน้ำมันหล่อลื่นที่สะอาด ไม่สูญเสีย additive น้ำมันโดยไม่จำเป็นซึ่งสามารถทำให้ใช้งานน้ำมันได้คุ้มค่า  และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโดยไม่จำเป็น